Verbindt ondernemers in Brabant!

Algemene voorwaarden

1. Lidmaatschap en aanvaarding algemene voorwaarden

 1. Aansluiting bij MKB Eindhoven (hierna: het lidmaatschap) is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Voor het lidmaatschap komen ondernemers, ondernemende instellingen en ondernemende personen in aanmerking (hierna: het lid of de leden).
 3. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren.
 4. Wanneer je lid wordt van MKB Eindhoven en/of deelneemt aan een activiteit van MKB Eindhoven dan ga je er steeds automatisch mee akkoord dat de algemene voorwaarden, die op de website van MKB Eindhoven vermeld staan, van toepassing zijn.
 5. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste bedrijfsgegevens aan MKB Eindhoven. MKB Eindhoven is in geen geval aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het verkeerd doorgeven van de bedrijfsgegevens door een lid.

2. Contributie

 1. MKB Eindhoven is een onafhankelijke stichting. Leden ontvangen jaarlijks een factuur. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Bij opzegging gedurende een kalenderjaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde contributie plaats.
 2. Ieder jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een jaar.
 3. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschapsgelden met maximaal 5% te doen stijgen. MKB Eindhoven behoudt zich dit recht toe in verband met de jaarlijks stijgende inkoopprijzen van haar diensten.
 4. Indien niet uiterlijk één maand voor de beoogde verlengingsdatum is opgezegd door het lid, dan is het lid gehouden om het totale lidmaatschapsgeld voor dat aankomende jaar te voldoen, al dan niet met de eventuele door MKB Eindhoven doorgevoerde maximum verhoging.
 5. Indien een factuur door het lid niet tijdig wordt betaald is MKB Eindhoven gerechtigd om de wettelijke handelsrente te vorderen.
 6. Mocht MKB Eindhoven een vordering van haar ter incasso uit handen moeten geven, dan is het lid gehouden om alle kosten die MKB Eindhoven moet maken om deze vordering te innen, aan MKB Eindhoven te vergoeden. Hieronder zijn uitdrukkelijk begrepen de totale kosten van een jurist of advocaat en anderszins gerechtelijke kosten.

3. Evenementen en activiteiten

 1. De evenementen die door, namens of in samenwerking met MKB Eindhoven worden georganiseerd zijn toegankelijk door aanmelding op de website of op uitnodiging.
 2. Deelnemers aan activiteiten worden per e-mail bevestigd en herinnerd per telefoon en/of WhatsApp.
 3. Niet-leden kunnen aan 1 activiteit per jaar deelnemen, zoals bijvoorbeeld een workshop, seminar, webinar. Leden krijgen voorrang bij aanmelding.
 4. MKB Eindhoven kan te allen tijde deelname zonder opgave van redenen weigeren, ook nadat de deelname is bevestigd.
 5. Aan deelname van evenementen kunnen kosten verbonden zijn en behoudens uitzonderingen zijn consumpties voor rekening van de deelnemers en dienen zij zich te houden aan de bijzondere instructies die door MKB Eindhoven kunnen worden gegeven.
 6. Een lid is verplicht zich te onderwerpen aan de toepasselijke (huis-)regels van MKB Eindhoven, de organisator en/of gastheer van het evenement.
 7. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om een evenement te allen tijde te annuleren, te onderbreken of te staken, zonder gehoudenheid onkosten of schade te vergoeden.
 8. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van MKB Eindhoven.
 9. Een lid dient zich te onthouden van ongewenst of agressief gedrag tijdens evenementen of andere gedragingen of uitlatingen waardoor de belangen van MKB Eindhoven, haar leden, partners of andere relaties kunnen worden geschaad.

4. Website MKB Eindhoven

 1. Op de website van MKB Eindhoven is het mogelijk om een zogenaamde ledenpagina aan te maken, waarbij onder andere relevante bedrijfsinformatie gedeeld kan worden.
 2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Dit geldt eveneens voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
 3. Leden zijn zich ervan bewust dat zij enkel eerlijke, verantwoorde en ethische informatie plaatsen dan wel delen op de website van MKB Eindhoven.
 4. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om (delen van) informatie onverwijld van haar website te verwijderen, dan wel om een gehele pagina van een lid te verwijderen indien een en ander oneerlijk, onverantwoord of onethisch lijkt te zijn.
 5. Het intellectueel eigendom met betrekking tot de website van MKB Eindhoven blijft volledig en in alle gevallen uitdrukkelijk in eigendom van MKB Eindhoven. Zonder de schriftelijke toestemming van MKB Eindhoven mag er niets van de website worden gekopieerd, bewerkt of gereproduceerd.

5. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

 1. U stemt ermee in dat MKB Eindhoven de gegevens die u aan MKB Eindhoven verstrekt, zoals naam, contactgegevens en de evenementen waarvoor u zich aanmeldt, bewaart en deelt met de partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de evenementen waarvoor men zich via MKB Eindhoven kan aanmelden.
 2. MKB Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.
 3. MKB Eindhoven is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
 4. MKB Eindhoven is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via MKB Eindhoven zijn aangeboden door derden.
 5. MKB Eindhoven is, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken of andere nadeel dat tijdens of als gevolg van een evenement ontstaat.

6. Opzegging en beëindiging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een lidmaatschapsjaar gaat in per datum van inschrijving. Daarnaast kan het lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, (met onmiddellijke ingang) worden beëindigd door het bestuur van MKB Eindhoven in de navolgende gevallen:

 • Een lid komt de regels die in gevolge het Lidmaatschap gelden niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
 • Indien een lid ondanks aanmaning in gebreke blijft de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
 • Bij faillissement, schuldsanering of (een aanvraag tot) surseance van betaling van het lid.

7. Privacy

Het meest recente privacy beleid van MKB Eindhoven is te vinden op de website. In dit beleid beschrijft MKB Eindhoven hoe wij gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en hoe wij met de gegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt. Door akkoordverklaring met onderhavige voorwaarden stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij uw gegevens mogen verwerken ter uitvoering van onze dienstverlening, zoals uiteengezet in de privacyverklaring.

8. Algemene bepalingen en toepasselijk recht

 1. Mocht blijken dat een bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft MKB Eindhoven het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. De toepasselijkheid van de door het lid gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. MKB Eindhoven is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 4. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven.