Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMER

Artikel 1 – Algemeen
Door het gebruik van de website(s) van MKB Eindhoven stemt de bezoeker in met de inhoud van deze privacy statement en disclaimer. MKB Eindhoven behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze privacy statement en disclaimer te wijzigen. In een dergelijk geval zullen de betreffende wijzigingen op de website(s) van MKB Eindhoven worden vertoond.

Deze privacy statement en disclaimer houden verband met alle door MKB Eindhoven geleverde diensten alsmede met de door haar geëxploiteerde websites. In het privacy statement worden het gebruik en de vergaring van alle persoonlijke gegevens – gegevens die zien op de identiteit van de natuurlijke persoon – door MKB Eindhoven nader bepaald. Alle persoonlijke gegevens die MKB Eindhoven in het kader van haar dienstverlening en ten behoeve van haar website(s) vergaart zal zij aanwenden met inachtneming van de wettelijk hieraan gestelde grenzen en vereisten. In voorkomende gevallen worden geautomatiseerde of elektronische middelen door MKB Eindhoven ingezet.

Artikel 2 – Bescherming persoonsgegevens
Bij de gebruikmaking van de diensten en de website(s) van MKB Eindhoven wordt de bezoeker in bepaalde gevallen verzocht om persoonlijke gegevens aan MKB Eindhoven te verstrekken. Alvorens persoonlijke gegevens aan MKB Eindhoven worden verstrekt, wordt de bezoeker verzocht om de inhoud van het privacy statement grondig door te nemen.

MKB Eindhoven zal zich tot het uiterste inspannen om de nodige organisatorische en (systeem)technische maatregelen te nemen met als doel de persoonlijke gegevens van de bezoeker te beschermen en te beveiligen tegen verlies dan wel onrechtmatig gebruik. Hierbij geldt dat deze gegevens nooit langer dan noodzakelijk door MKB Eindhoven zullen worden opgeslagen. Ten aanzien van de door MKB Eindhoven te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een passend beschermingsniveau, zulks gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Het voorgaande geldt met inachtneming van de status en capaciteiten van de bestaande technieken en met de redelijkerwijs door MKB Eindhoven te maken kosten die met de tenuitvoerlegging hiervan gepaard gaan.

Artikel 3 – Doelstellingen
Het vergaren en verwerken van persoonlijke gegevens heeft als doel de bezoeker van de website(s) na registratie in staat te stellen gebruik te maken van de website(s) en de dienstverlening van MKB Eindhoven. Hiernaast kan MKB Eindhoven de persoonlijke gegevens aanwenden om met de bezoeker te communiceren dan wel om de navigatie van haar website(s) te realiseren en/of verbeteren. Voorts kan MKB Eindhoven de persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van statistische analyses ter verbetering van haar dienstverlening. Ingeval van de specifieke toestemming van de bezoeker daartoe, kan MKB Eindhoven de persoonlijke gegevens aanwenden met het oog op marketing communicatieve dan wel promotionele uitingen en/of ten behoeve van tevredenheids- of marktonderzoeken.

Artikel 4 – Verstrekking
De door MKB Eindhoven te vergaren (persoonlijke) gegevens zijn onderverdeeld in verplicht en optioneel gestelde te verstrekken gegevens, zoals tevens blijkt uit de registratieprocedure. De optioneel gestelde te verstrekken gegevens worden door MKB Eindhoven vergaard ter verbetering van haar dienstverlening. Het is de keuze van de bezoeker om deze gegevens wel of niet aan MKB Eindhoven ter hand te stellen. De verplicht gestelde te verstrekken gegevens stelt MKB Eindhoven in staat haar dienstverlening op deugdelijke wijze uit te voeren, hetgeen zonder de betreffende gegevens niet realiseerbaar zou zijn.

Alle vormen van persoonlijke gegevensverwerking vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte, waarbij geldt dat de gegevens op elektronische en/of geautomatiseerde wijze door MKB Eindhoven verwerkt zullen worden.

MKB Eindhoven kan bij uitzondering de persoonlijke gegevens dan wel verkeersgegevens van de bezoeker aan derde partijen ter hand stellen ingeval:

a. onderzoek naar het betalingsgedrag en de kredietwaardigheid wordt verricht;
b. openstaande vorderingen door of namens MKB Eindhoven dienen te worden geïnd;
c. facturen door MKB Eindhoven dienen te worden gespecificeerd;
d. (rechts)personen die MKB Eindhoven als hulppersonen bijstaan in de uitvoering van haar dienstverlening deze gegevens noodzakelijkerwijs behoeven;
e. werkzaamheden door MKB Eindhoven worden uitbesteed, in welk geval enkel deze derden die het uitbestede werk ter hand nemen inzage krijgen in de gegevens.
f. bezoeker in het kader van het MKB Werkt! programma deze gegevens heeft ingevoerd dan wel zijn of haar cv heeft geüpload via de website van MKB Werkt!. In zodanig geval zullen deze gegevens uitsluitend aan potentiële werkgevers ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 – Inzage gegevens
Ingeval MKB Eindhoven persoonlijke gegevens van de bezoeker heeft opgeslagen, heeft de bezoeker na verzoek aan MKB Eindhoven daartoe de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen. Bevat het door MKB Eindhoven verstrekte overzicht onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de persoonlijke gegevens van de bezoeker, dan kan MKB Eindhoven worden verzocht de gegevens aan te passen of deze te verwijderen.

Artikel 6 – Disclaimer
De inhoud van de website(s) van MKB Eindhoven is met de uiterste zorg en naar beste kunnen samengesteld. MKB Eindhoven spant zich ervoor in om de inhoud van de website(s) periodiek te updaten en/of deze aan te vullen.

Ondanks haar inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de website(s) van MKB Eindhoven onjuist dan wel onvolledig is. MKB Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade in welke zin dan ook die het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de inhoud van haar website(s). Hetzelfde geldt ingeval van het niet beschikbaar zijn van de website(s).

MKB Eindhoven staat nimmer in voor de juistheid van de gegevens op websites van derden. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade die het gevolg is van de inhoud van de websites van derden waarnaar door middel van hyperlinks op de website(s) van MKB Eindhoven wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar haar website(s).

MKB Eindhoven behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker de toegang tot haar website(s) en/of haar dienstverlening te ontzeggen. In aansluiting hierop kan MKB Eindhoven de toegang en het gebruik van haar website(s) monitoren.

De inhoud van de website(s) van MKB Eindhoven is auteursrechtelijk en meer in algemene zin intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Enkel met de nadrukkelijke toestemming van MKB Eindhoven kunnen de inhoud van deze website en/of delen daarvan worden gekopieerd en/of verveelvoudigd.

MKB Eindhoven faciliteert via haar website(s) de uitwisseling en opslag van persoonlijke gegevens. De bezoeker die van de dienstverlening van MKB Eindhoven gebruik maakt is zelf verantwoordelijk voor de opslag en uitwisseling van haar gegevens met derden. Meer bepaald is de bezoeker ervoor verantwoordelijk dat de betreffende gegevens rechtmatig zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden. MKB Eindhoven heeft en neemt geen kennis van deze gegevens en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een juiste opslag of uitwisseling van de betreffende gegevens.

Artikel 7 – Logboek
Op de website(s) van MKB Eindhoven worden mogelijk algemene bezoekgegevens in een logboek bijgehouden. In dit kader kunnen bepaalde gegevens, zoals IP-adressen, gebruikersnamen en (andere) gegevens die de browser van de bezoeker meezendt, worden geregistreerd ten behoeve van statistische analyses van bezoekgedrag op de website(s). MKB Eindhoven optimaliseert hiermee tevens de werking van haar website(s). Voor zover mogelijk zullen de gegevens worden geanonimiseerd, waarbij tevens geldt dat deze niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Nieuwsbrief
MKB Eindhoven biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerde relaties worden geïnformeerd over haar dienstverlening en over hiermee verband houdende onderwerpen. Conform de wettelijke vereisten bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee de bezoeker zich kan afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Hoe dan ook worden gegevens van de relaties die op de mailinglijst van de nieuwsbrief vermeld staan niet aan derden ter hand gesteld en/of op enigerlei wijze vercommercialiseerd.